השימוש ב"הוסף תגובה" (טוקבק)

עפר דרורי
השימוש ב"הוסף תגובה" (טוקבק) - כללי הוסף תגובה - כללי טוקבק


השימוש ב"הוסף תגובה" נועד לקוראי האתר ומטרתו הוספת מידע ערכי המתייחס לצל"ש או עיטור או לכל כתבה באתר. כתיבה ב"הוסף תגובה" כפופה לכללים המפורטים למטההכללים המחייבים כותב ב"הוסף תגובה"
השימוש ב"הוסף תגובה" (טוקבק) - כללי הוסף תגובה - כללי טוקבק
(א) האתר מאפשר לגולשים להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמם וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים באתר (להלן- "התגובות"). תוכנן של התגובות הן באחריותו של המשתמש בלבד.

(ב) המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהתגובות נכתבות על ידי המשתמשים וכי האתר  ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לתגובות, לנכונותן, טיבן ו/או איכותן ולכל נזק שיגרם לו ו/או לאחרים מפרסום התגובות ו/או מכל שימוש שיעשה על ידו בתגובות ו/או בתוכנן.

(ג) המשתמש מתחייב כי התגובות שלו באתר לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

מובהר בזאת, כי האתר יהיה רשאי לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין וכן יהיה רשאי להעביר את פרטיו לכל גורם שיפגע מפרסום התגובה.

כל התגובות נתונות לעריכה.
השימוש ב"הוסף תגובה" (טוקבק) - כללי הוסף תגובה - כללי טוקבק