פקודת מטכ"ל הנוגעת לאות הוקרה מטעם האלוף

פקודת מטכ"ל הנוגעת לאות הוקרה מטעם האלוף


מתוך פקודת מטכ"ל 33.0807 עיטורים, ציונים לשבח ואותות הערכהאותות הוקרה מטעם האלוף

1.   להלן יפורטו הכללים להענקת אות הוקרה מטעם אלוף:

             א.      בהתאם להחלטת ממשלה 3116 (סט/ 52) מיום ה- 27 בינואר 2005, מוסמך האלוף, כהגדרתו בסעיף 18 להלן, להעניק אות הוקרה ותעודה לאזרח, שעשה מעשה רב-חשיבות למען צה"ל או למען ביטחון המדינה.

              ב.      אות ההוקרה יוענק בשל מעשה או התנהגות שאין בהן כדי להעניק אות הערכה מטעם הרמטכ"ל, כביטוי סמלי של הוקרה על מעשה רב-חשיבות שעשה המקבל, במישרין או בעקיפין, לחיזוקו של צה"ל, ואשר יש בו כדי לקדם את ביטחון המדינה.

              ג.      את אות הוקרה יכול להעניק האלוף הרלוונטי לאזרח המדינה ולתושב הקבע שלה בשל מעשה או התנהגות, כאמור בסעיף משנה ב, שנעשו:

1)     בשטח מדינת ישראל - בשטחים שבאחריות צה"ל לביטחון הפנים; או

2)     באיו"ש - מחוץ לשטחי היישובים היהודיים; או

3)     כסיוע לפעולת הצבא באירוע שהתקיים תחת פיקוד הצבא.

              ד.      לא יינתן אות הוקרה אלא לאחר שנתקבלה המלצת ועדה פיקודית, שהתמנתה לפי הוראות סעיף 17 להלן. הוועדה הפיקודית תבדוק עם ראש מחלקת המשמעת במשטרת ישראל, אם יש בכוונת משטרת ישראל להעניק לאותו אדם עיטור בגין המעשה שעליו מתבקשת הענקת אות ההוקרה.

             ה.      העלתה הבדיקה עם משטרת ישראל, כאמור בסעיף משנה ד לעיל, כי הן בכוונת משטרת ישראל והן בכוונת צה"ל להעניק לאזרח עיטור או אות הוקרה, יחליטו ראש אמ"ש וראש אגף משאבי האנוש במשטרת ישראל על הגורם שיעניק לאזרח את אות ההוקרה או את העיטור.

              ו.      מצאה הוועדה הפיקודית, כי המעשה המתואר בהמלצה ראוי להענקת אות הערכה על ידי הרמטכ"ל, תעביר את ההמלצה ליו"ר הוועדה המטכ"לית.

              ז.      החליט האלוף להעניק אות הוקרה, יודיע על כך לרמטכ"ל לפני הענקת האות.

              ח.      הוחלט להעניק אות הוקרה לתושב קבע שאיננו אזרח המדינה, תתואם הענקת האות, לאחר יידוע הרמטכ"ל, עם הזכאי לקבלו, כדי לקבל את הסכמתו או אישורים שנחוצים לו לשם קבלת האות ממדינתו.

              ט.      פרסום דבר הענקת אות ההוקרה יישקל, בהתאם לנסיבות ובהתחשב במי שהוענק לו אות ההוקרה.

              י.      הוראות סעיפים 26, ו- 35 עד 37 להלן יחולו על הענקת אות הוקרה מטעם האלוף, בשינויים המחויבים.הוספת תגובה
  מגיב אנונימי
שם או כינוי:
חסימת סיסמה:
  זכור אותי תמיד במחשב זה

כותרת ראשית:
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה לטוקבק שלי
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה למאמר הזה