נוהל בחירת מצטיינים: קצינים, נגדים וחיילים בשירות סדיר ומילואים

צה"ל/אכ"א הוראה 33:09:04
נוהל בחירת מצטיינים: קצינים, נגדים וחיילים בשירות סדיר ומילואים


בהוראה זו: א. "ראש סמכות" - ראש אגף, מפקד זרוע או מפקד פיקוד בדרגת אלוף, לרבות ראש מפא"ת, מפקד המכללות, נשיא יחידת בתי הדין הצבאיים ומתאם הפעולות בשטחים (להלן: "מתפ"ש"); ב. "קצין חיל ראשי" - כהגדרתו בהפ"ע 1.0104 "קציני חיל ראשיים" ובנוסף לכך הפצ"ר, היועכ"ל, דו"צ, וכן כל מפקד יחידה שראש אכ"א הסמיכו לכך לעניין פקודה זו. ג. "ועדה" - ועדה לבחירת מצטיינים בראשות קצין בדרגת אל"מ, המורכבת מקצין אחד לפחות בדרגת סא"ל וקצין אחד לפחות בדרגת רס"ן. א. "חייל" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו- 1955, לרבות עובד צה"ל.פרק א' - מצטיינים בשירות סדיר

הגדרות

   1. בהוראה זו:

               א."ראש סמכות" - ראש אגף, מפקד זרוע או מפקד פיקוד בדרגת אלוף, לרבות ראש מפא"ת, מפקד המכללות, נשיא יחידת בתי הדין הצבאיים ומתאם הפעולות בשטחים (להלן: "מתפ"ש");

                ב."קצין חיל ראשי" - כהגדרתו בהפ"ע 1.0104 "קציני חיל ראשיים" ובנוסף לכך הפצ"ר, היועכ"ל, דו"צ, וכן כל מפקד יחידה שראש אכ"א הסמיכו לכך לעניין פקודה זו.

                 ג."ועדה" - ועדה לבחירת מצטיינים בראשות קצין בדרגת אל"מ, המורכבת מקצין אחד לפחות בדרגת סא"ל וקצין אחד לפחות בדרגת רס"ן.

  א.        "חייל" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו- 1955, לרבות עובד צה"ל.

 

כללי

    2. טקסי הוקרה לחיילים מצטיינים בשירות סדיר ייערכו לקראת יום העצמאות ו/או לקראת ראש השנה העברי, כמפורט בהוראה זו.

    3. הוראה זו קובעת את הנוהל לבחירת חיילים בוועדות מצטיינים בקטגוריות הבאות:

               א.מצטיין נשיא;

                ב.מצטיין שר הביטחון;

                 ג.מצטיין רמטכ"ל;

                ד.מצטיין ראש סמכות (אלוף);

                ה.מצטיין קצין חיל ראשי.

    4. הכרה בחייל כמצטיין באחת הקטגוריות המפורטות בסעיף 3 לעיל תוזן ברשומת הממוכנת, והדבר יירשם בתעודת ההערכה לחייל המשתחרר (טופס 807) עם שחרורו מצה"ל.

    5. חייל המשרת במשטרת ישראל יכול להיבחר למצטיין השר לביטחון פנים, מצטיין מפכ"ל או מצטיין ניצב, על-פי הנהלים הנהוגים במשטרת ישראל. הכרה בו כמצטיין תוזן ברשומת הממוכנת הצבאית, והדבר יירשם בתעודת ההערכה לחייל המשתחרר (טופס 807) עם שחרורו מצה"ל.

    6. למרות האמור בסעיף 3 לעיל, מפקד יחידת רישום בדרגת רס"ן ומעלה, או קצין מטה בדרגת אל"מ ומעלה, רשאי להעניק תעודות הצטיינות לחייליו ללא הזנתן ברשומת הממוכנת, ומבלי שהדבר יובא לידי ביטוי בתעודת ההערכה (טופס 807).

    7. המצטיינים ייבחרו על-ידי ועדה אשר תזמן את החייל ומפקדו במינוי רס"ן ומעלה.

    8. לא ייבחר חייל למצטיין כאשר מתנהל או התנהל נגדו אחד מההליכים המפורטים להלן:

               א.הורשע בדין משמעתי במהלך השנה הקודמת להתכנסות הוועדה;

                ב.חייל בחובה שריצה עונש מאסר או מחבוש בשנה הקודמת למועד קיום הוועדה, או משרת קבע שריצה עונש מאסר או מחבוש חמש שנים לפני מועד קיום הוועדה;

                 ג.הליך של חקירה על-ידי ועדת חקירה, כמפורט בהפ"ע 2.0715 – "ועדות חקירה - חובת מינוי, סמכויות ונהלים";

                ד.הליך של בדיקה, לרבות בדיקה על-ידי מצ"ח, כמפורט בפ"מ 33.0304 – "בדיקה וחקירת מצ"ח";

                ה.הליך של חקירה על-ידי שופט חוקר, כמפורט בפ"מ 33.0304 –"בדיקה וחקירת מצ"ח" ;

                 ו.משפט בבית דין צבאי, או משפט פלילי בבית משפט אזרחי, כל עוד פסק הדין במשפטו אינו סופי;

                 ז.חייל בשירות חובה אשר הורשע בבית דין צבאי או בבית משפט אזרחי במהלך השנה הקודמת להתכנסות הוועדה, או חייל בשירות קבע אשר הורשע בבית דין צבאי או בבית משפט אזרחי במהלך שלוש שנים הקודמות להתכנסות הוועדה;

                ח.קצינים ונגדים להם קיימת אינדיקציית "עיין תיק";

               ט.ראש הסמכות או קצין החיל, בהתאמה, רשאי לאחר היוועצות עם הפרקליטות הצבאית לאשר הכרה בחייל כמצטיין, על אף שמתקיים נגדו אחד ההליכים המפורטים לעיל, למעט אינדיקציית "עיין תיק", כמפורט בסעיף משנה ח' לעיל, אשר תאושר על-ידי אכ"א – רמ"ח הסגל בלבד.

    9. אינדיקציית ההצטיינות הרלוונטית תוזן לרשומת הממוכנת סמוך ככל הניתן למועד הטקס על-ידי הגורם הרלוונטי, כמפורט בהוראה זו. 

 10. חייל לא ייבחר למצטיין ביותר מקטגוריה אחת  בחג (יום העצמאות וראש השנה).

 11. פרסום שמות המצטיינים, לרבות סיקור תקשורתי של הטקסים באמצעי התקשורת, מחייב אישור מראש של מחב"ם באמצעות קצין ביטחון המידע בסמכות.

 

 

מצטיין לנשיא המדינה

 12. טקס הוקרה לחיילים מצטיינים לנשיא המדינה ייערך אחת לשנה ביום העצמאות של מדינת ישראל.

 13. חייל שנבחר למצטיין הנשיא, יזומן ביום העצמאות לטקס מצטייני הנשיא, שייערך בבית הנשיא בירושלים. נוהל זימון החיילים, ריכוזם והכנתם לטקס, וכן שלבי הטקס, מפורטים בהק"א 33-13-04 -"נוהג וטקס בצה"ל".

 14. כשלושה חודשים לפני טקס ההוקרה יעביר אכ"א – מחלקת פרט - ענף משטר ומשמעת (להלן: "עמו"ם") לסמכויות הקצאה למצטייני הנשיא באותה שנה. המכסות יאושרו ויתואמו על-ידי רמ"ט אכ"א.

 15. מועמדי הסמכות לקבלת אות הצטיינות הנשיא ייבחרו בוועדה ויאושרו על-ידי ראש הסמכות או על-ידי מי שהוסמך לכך מטעמו בדרגת תא"ל ומעלה, ויועברו לעמו"ם לאישור סופי.

 16. מועמד למצטיין נשיא המדינה יידרש לעמוד בתנאים המצטברים המפורטים להלן:

               א.חוגר בשירות חובה או קצין בשירות חובה או בתקופת ההתחייבות המוקדמת לקבע;

                ב.הפגין הצטיינות במילוי תפקידו והתנהגות למופת;

                 ג.מהווה דוגמה אישית ליתר החיילים ביחידה;

                ד.מבצע את תפקידו מעל ומעבר למוטל עליו;

                ה.בעל משך שירות של 11 חודשים, לפחות, בשירות סדיר רציף או מצטבר;

                 ו.לא נבחר למצטיין נשיא בעבר;

 17.תינתן עדיפות לחיילים לוחמים.

 18.אכ"א - רמ"ח הפרט רשאי לאשר באופן חריג את בחירתו של חייל שאינו עומד בתנאים המפורטים לעיל.

 19. במהלך הטקס, יוענקו לחיילים המצטיינים תעודה וסיכת מצטיין הנשיא, אשר תיענד בהתאם למפורט בהק"א 33-05-01 –"כללי הופעה ולבוש".

 20. עמו"ם יזין אינדיקציית "מצטיין הנשיא" לחיילים המצטיינים ברשומת הממוכנת סמוך ככל האפשר למועד הטקס.

 

מצטיין שר הביטחון

 

 21. טקס הוקרה למשרתי קבע מצטיינים לשר הביטחון ייערך אחת לשנה בראש השנה העברי.

 22. כשלושה חודשים לפני טקס ההוקרה תעביר אכ"א- מחלקת הסגל (להלן: "מחה"ס") הקצאה לסמכויות למצטייני שר הביטחון באותה השנה.

 23. מועמדי הסמכות למצטייני שר הביטחון ייבחרו בוועדה ויאושרו על-ידי ראש הסמכות או על-ידי מי שהוסמך לכך מטעמו בדרגת תא"ל ומעלה, ויועברו למחה"ס לאישור סופי.

 24. משרתי הקבע שייבחרו למצטייני שר הביטחון יזומנו על-ידי מחה"ס לטקס שייערך לקראת ראש השנה העברי במעמד שר הביטחון והרמטכ"ל.

 25. הטקס יתקיים בהתאם לכללי משרד הביטחון, בתיאום עם מחה"ס.

 26. במהלך הטקס יוענקו תשורה ותעודה למצטיינים, בהתאם לכללי משרד הביטחון.

 27. מחה"ס תזין אינדיקציית "מצטיין שר הביטחון" למשרתי הקבע שנבחרו סמוך ככל האפשר למועד הטקס.

 28. מועמד למצטיין שר הביטחון יידרש לעמוד בתנאים המצטברים המפורטים להלן:

               א.משרתי קבע, בהתאם להחלטת מחה"ס, המתפרסמת מעת לעת;

                ב.הצטיינות ממושכת במילוי תפקידו, הן בפן האישי והן בפן המקצועי;

                 ג.ביצוע התפקיד מעל ומעבר למוטל עליו, תוך מתן דוגמה אישית;

                ד.מדורג בשליש העליון בדירוג החילי, או מסומן כבולט לחיוב בחוות הדעת התקופתית, ובתנאי שלא דורג בעשירון התחתון בדירוג החילי;

                ה.לא נבחר למצטיין שר הביטחון או הרמטכ"ל בעבר;

                 ו.בעל יתרת שירות של שנה, לפחות, מיום הטקס;

       29.על אף האמור לעיל, רשאי אכ"א - רמ"ח הסגל לאשר בחירתו של משרת קבע שאינו עומד בתנאים המפורטים.

 

 

מצטיין הרמטכ"ל

 

 30. טקס הוקרה לקצינים ולנגדים מצטיינים לרמטכ"ל ייערך אחת לשנה ביום העצמאות של מדינת ישראל.

 31. כשלושה חודשים לפני טקס ההוקרה תעביר מחה"ס (מנהל הנגדים לגבי נגדים, ומנהל הקצינים לגבי קצינים) הקצאה לסמכויות למצטייני הרמטכ"ל באותה השנה.

 32. מועמדי הסמכות למצטייני הרמטכ"ל ייבחרו בוועדה ויאושרו על-ידי ראש הסמכות או על-ידי מי שהוסמך לכך מטעמו בדרגת תא"ל ומעלה, ויועברו למחה"ס לאישור סופי.

 33. מועמד למצטיין הרמטכ"ל יידרש לעמוד בתנאים המצטברים המפורטים להלן:

               א. קצינים בהתאם להחלטת ראש אכ"א, או נגדים מדרגת רס"ל ומעלה;

                ב.בעל יתרת שירות של שנה, לפחות, מיום הטקס;

                 ג. בעל תפקוד יוצא דופן מתמשך, שניתן להצביע על רכיביו;

                ד.בעל ערכים ועקרונות – בעל מוסר עבודה גבוה, השקעה, אחריות אישית עם תחושת מחויבות לצה"ל ומהווה מודל לחיקוי ודוגמה אישית ליתר המשרתים בצבא;

                ה.הפגין מקצועיות ראויה לציון שבאה לידי ביטוי, בין היתר, בתרומה משמעותית ייחודית למערכת או בפיתוח וקידום נושאים חדשים;

                 ו.דורג בשליש העליון בדירוג החילי או סומן כבולט לחיוב בחוות הדעת התקופתית, ובתנאי שלא דורג בעשירון התחתון בדירוג החילי במהלך השנה האחרונה;

                 ז.לא נבחר למצטיין שר הביטחון או הרמטכ"ל בעבר;

 34.אכ"א - רמ"ח הסגל רשאי לאשר בחירתו של קצין או נגד שאינו עומד בתנאים המפורטים.

 35. מצטייני הרמטכ"ל שייבחרו יזומנו על-ידי אכ"א – מחה"ס - המנהל הרלוונטי לטקס שייערך לקראת יום העצמאות במעמד הרמטכ"ל. הטקסים לקצינים ולנגדים המצטיינים ייערכו בנפרד, במועדים סמוכים.

 36. במהלך הטקס יוענקו לקצינים ולנגדים תעודת הצטיינות ותשורה.

 37. מחה"ס - המנהל הרלוונטי יזין למצטיינים אינדיקציית "מצטיין רמטכ"ל" סמוך ככל האפשר למועד הטקס.

 

 

 

מצטיין ראש סמכות (אלוף) / מצטיין קצין חיל ראשי

 

 38. טקס הוקרה לחיילים שנבחרו להיות מצטייני אלוף או מצטייני קצין חיל ראשי, ייערך עד פעמיים בשנה, בהתאם להחלטת ראש הסמכות או קצין החיל הראשי, לרגל יום העצמאות או לרגל ראש השנה העברי.

 39. טקס הוקרה לחיילים שנבחרו להיות מצטייני קצין חיל ראשי, יכול להיערך גם ביום החיל.

 40. ההקצאה השנתית למצטיינים תיקבע על-ידי ראש הסמכות או קצין החיל הראשי, בהתאמה, כך שהיקף המצטיינים יהיה סביר ביחס לכלל הפוטנציאל.

 41. מועמדי הסמכות לקבלת מצטיין ראש סמכות או מצטיין קצין חיל ראשי ייבחרו בוועדה ויאושרו על-ידי ראש הסמכות או על-ידי מי שהוסמך לכך מטעמו בדרגת תא"ל ומעלה.

 42. מועמד למצטיין ראש סמכות או מצטיין קצין חיל ראשי יידרש לעמוד בתנאים המצטברים המפורטים להלן:

               א.חוגר בשירות חובה בדרגת רב"ט ומעלה או קצין עד דרגת רס"ן, כולל, או נגד מדרגת סמ"ר עד דרגת רנ"ג, כולל, או חייל בשירות מילואים;

                ב.כפיפות:

                               1)מצטיין קצין חיל ראשי - חייל בשיוך מקצועי של החיל אף אם הוא מוצב ביחידות אחרות;

                               2)מצטיין ראש סמכות (אלוף) - חייל המוצב בסמכות או במתקניה או בחילות הכפופים לה.

                 ג.בעל תפקוד יוצא דופן מתמשך, שניתן להצביע על רכיביו;

                ד.לגבי קצין או נגד - מדורג בשליש העליון בדירוג החיילי או מסומן כבולט לחיוב בחוות הדעת התקופתית, ובתנאי שלא דורג בעשירון התחתון בדירוג החיילי;

                ה.בעל ותק של 11 חודשים, לפחות, בשירות סדיר רציף או מצטבר ביום התכנסות הוועדה;

                 ו.לא נבחר למצטיין אלוף או למצטיין קצין חיל ראשי, בהתאמה, בשבע השנים האחרונות;

 43.ראש הסמכות או קצין החיל הראשי, רשאי לקבוע תנאים נוספים לבחירת מצטיינים בסמכות או בחיל הרלוונטי.

 44.אישור מועמדים שאינם עומדים בתנאים המפורטים בסעיף 42 לעיל, יהיה בידי מפקד הסמכות או קצין החיל הראשי.

 45.במהלך הטקס יוענקו למצטיינים תעודת הצטיינות ותשורה.

 46.הסמכות או החיל יזינו אינדיקציית "מצטיין אלוף" או "מצטיין קצין חיל ראשי" סמוך ככל האפשר למועד הטקס. הזנות חריגות ייעשו על-ידי אכ"א - מתו"ב - מע"מ - מדור רשומת לגבי חיילים בשירות חובה, ועל-ידי מחה"ס - מנהל הקצינים או מנהל הנגדים, בהתאמה.

 

 

מצטיינים בשירות מילואים

 

 47.יום ההוקרה למערך המילואים מעוגן כיום לאומי, ומתקיים מדי שנה בל"ג בעומר.

 48.במסגרת יום ההוקרה יתקיים טקס הוקרה לחיילים ולקצינים מצטיינים בראשות הרמטכ"ל ובנוכחות פורום מטכ"ל, המפקדים ובני משפחות החיילים והקצינים המצטיינים.

 49.בכל שנה יבחרו קצינים וחוגרים במילואים להשתתף בטקס ההוקרה בהתאם להקצאות שיקבעו מעת לעת  ע"י אכ"א – חתומכ"א - עתכ"א מילואים (להלן: עתכ"א מילואים)".

 50.כשלושה חודשים לפני טקס ההוקרה יעביר עתכ"א מילואים מסמך הערכות והקצאה לסמכויות למצטייני הרמטכ"ל באותה השנה.

 51.מועמדי הסמכות למצטייני הרמטכ"ל במערך המילואים ייבחרו בוועדה ויאושרו על-ידי ראש הסמכות או מי שהוסמך לכך מטעמו בדרגת תא"ל ומעלה, ויועברו לעתכ"א מילואים לאישור סופי.

 52.המועמדים להשתתף בטקס ההוקרה יידרשו לעמוד בתנאים המצטברים המפורטים להלן:

           א.ותק של שבע שנות מילואים בצה"ל לפחות וּותק של שלוש שנות מילואים ביחידת ההצבה;

            ב.חוגרת בדרגת רב"ט ומעלה או קצין בדרגת סגן עד רס"ן (לא כולל במינוי סא"ל);

            ג.ביצוע מספר ימי שירות מילואים פעיל  כפי שיקבע על ידי אכ"א – רח"ט תומכ"א מעת לעת.

            ד.ללא רישום פלילי;

           ה.חוגר המבצע את תפקידו באופן ייחודי, המתבטא בפעילות מתמשכת הכוללת מאפיינים של השקעה ומסירות. תינתן עדיפות לחייל במקצועות הלחימה המשרת בפועל ביחידה לוחמת.

             ו.תינתן עדיפות לקצין המשרת בייעוד קדמי כמפורט בהק"א 32-04-01 - "סיווג יחידות לפי יעוד ושיבוץ כוח אדם בהן" ולקצין שהינו איש ערכים ועקרונות, בעל תחושת מחויבות בסיסית לצה"ל.

  53.על אף האמור בסעיף 52 לעיל, ראש עתכ"א מילואים רשאי לאשר את בחירתו של חייל מילואים שאינו עומד בתנאים שפורטו לעיל.

 54.כללי ההופעה והלבוש במהלך הטקס יהיו כמפורט להלן:

           א.הקצינים והחיילים יופיעו במדי א' בצבע ירוק זית חדשים בשרוולים ארוכים  (לא במדי קבע).

            ב.כומתה חדשה, נעליים גבוהות ותקינות , דרגות א', תג יחידה וחגורה חדשה;

 55.הסמכות תנפק לחיילים את הציוד הנדרש עד שבוע לפני מועד הטקס.

 56.לחיילי שנבחר למצטיין יוזן שמ"פ חד יומי ע"ח הסמכות.

 57.עתכ"א מילואים יזין לחיילי המילואים אינדיקציית "מצטיין מילואים" סמוך ככל האפשר למועד הטקס. 

______________________________________________________________________________

 

ההוראה באחריות: אכ"א – מחלקת פרט – ענף משטר ומשמעת

 הוספת תגובה
  מגיב אנונימי
שם או כינוי:
חסימת סיסמה:
  זכור אותי תמיד במחשב זה

כותרת ראשית:
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה לטוקבק שלי
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה למאמר הזה