הטלית שהצילה

הרב יוסף כרמל
הרב יוסף כרמל

הרב יוסף כרמל


הרב יוסף כרמל סיפר במסגרת שיעור (יוני 2023) סיפור על אירוע שקרה לו במלחמת יום הכיפורים. הסיפור נוגע בשני גיבורים לפחות: אילן גדרון ז"ל ומנחם גנון.דגל ישראל נבחרכבר בשנת תרנ"ז 1897, כדגלה של התנועה הציוניתעל ידי הקונגרס הציוני הראשון בבאזלשוויץ.

מדינת ישראל אימצה אותו כדגלה בשנת תש"ח 1948. בדגל מופיעים שני פסיםובניהם מגן דוד בצבע תכלת על רקע לבןדגל זה הועדף בגלל הקשר שלו למסורת עם ישראל. ננסה להעמיק יותר בהבנת המשמעות של הדגל ונתרכז בצבעו ובשני הפסים שלאורכו.

 במסורת ישראל יש לצבע התכלת משמעות עמוקההמדרש מלמדנו "שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד" (במדבר רבהפרשת במדבר פרשה ד סימן יג)

לרקיע אין צבעהוא שקוף (גם הים שקוף). האמונה הישראלית היא אמונה באל אחד בלתי נראהלכן אין זה פלאשתכלת מסמלת גם את כיסא הכבוד ואת נוכחות השכינה הלא מוחשית והבלתי נראיתבחיינו בפרטובעולם בכללאין צבע מתאים יותר לדגל ישראל מצבע התכלת.

אין צבע מתאים יותר לתקופה שבין קריעת ים סוף לעמידה בפני השכינה – כסא הכבוד במעמד הר סיני.

שני פסי התכלתמשני צדי הדגלמסמלים את היות כל היהודים עם אחדשמכיל בתוכו אנשים מצבעים שונים ועם דעות שונותכשכולם מתכנסים ביחדיש להם רק צבע אחד תכלת – שקוף.

זה גם הצבע החשוב של הטלית וציציותיהפתיל התכלתשני הפסיםשיש כמעט על כל טליתהם המקור של פסי הדגל הישראליגם אם מייסדי התנועה הציונית לא התכוונו לכך בהחלטתםלהבנתילפחות בתת מודעזה מה שמשך אותם להחלטה זותחת כנפי השכינה מתקבץ כל עם ישראלכמו שהילדים מתקבצים תחת הטלית של אביהם בעת ברכת הכהנים.

 

ברצוני לשתף את הקוראים בנס שאירע לחברי וליולעוד למעלה מעשרים חיילי צה"לבזכות הטלית.

חברי ואני מישיבות ההסדר הצטרפנוחודשים ספורים לפני מלחמת יום הכיפוריםלחטיבת המילואים 217, בפיקודו של נתקה ניראחד מגיבורי מלחמת ששת הימים.

הפעם הראשונה בה נקראנו אל הדגל הייתה בצהרי יום הכיפורים תשל"ד (אוקט' 1973). הגענו לימ"חבו היו מאוחסנים הטנקיםבמחנה 'בית דרסלא רחוק מבאר טוביהבשעות אחר הצהרים המאוחרות (יחד עמנו הגיע גם משה טל הי"ד)הגעתי לשם עם דני שטינברגחברי לספסל הלימודים בישיבההוא היה אמור להיות הנהג בטנק שלנואני הייתי אמור להיות הטען קשרהתותחן שלנו לא הגיע משום שגויס לפני ראש השנה למשימה אחרתויצא לשרת כחזן ובעל תוקע לתפילות ימים נוראיםבמוצב בבקעת הירדןבימ"ח פגשנו לראשונה את מפקד הטנק שלנומנחם לונץשלושתנו התחלנו לעבוד על הכנת הטנק וזיוודולקראת המלחמה שעדיין לא הבנו את משמעותהבנוסף לכך שהיינו רק שלשה במקום ארבעההתברר כי יש תקלות רבות וציוד בסיסי היה חסרהתקלות עיכבו אותנועבדנו במרץ רב (למרות הצום בו היינוובהתלהבות גדולה אזרנו כוחות יחדכדי שהטנק יהיה מוכן כמה שיותר מהר.

לקראת 10 בלילה סיימנו את ההכנותובמסגרת האילוצים הטנק היה כביכול מוכן לקרבלא היה מכשיר תיאום כוונותהיה מחסור בנשק אישי ולא היו משקפות בטנק (למעט פרי-טלסקופ קבוע בעמדת התותחן). מנחם לא קיבל משקפת אישיתמכשיר חיוני למילוי תפקידו כמפקד הטנק וכמי שאמור לזהות את המטרות בעת מגע עם האויבחיכינו בקוצר רוח להודעה על מוכנותם של המוביליםרק אז בא פעם ראשונה אוכל אל פינוכל אחד מאתנו קיבל תפוח עץהטנק שלנו היה הטנק הראשון בגדוד שהיה מוכן לעלות על המוביל.

לאחר זמן מה העמסנו את הטנק על המוביל ועלינו שלושתנו לאוטובוסשהיה חלק משיירהשיירה שהייתה אמורה לקחת אותנו לנקודת המפגש עם המוביליםבמרחק של כמה עשרות קילומטרים מתעלת סואץאליה היינו אמורים להגיע על הזחלים של הטנק.

התיישבנו במושבי האוטובוס ונרדמנו בישיבהעייפיםרעבים וממש מותשיםהתעוררנו באזור רומנייצאנו לדרך על גבי הטנקים לכיוון התעלה.

אף אחד לא הבין באמת את שאירע בעשרים וארבע השעות הראשונות של המלחמהיצאנו לקרב צוות של שלושהכשמנחםמפקד הטנקאמור לשמש בתפקידו וגם כטען קשראנישהייתי מוסמך גם כתותחןישבתי בתא התותחןוהייתי צמוד לפרי-טלסקופ ששימש לנו גם כמכשיר תצפיתלאחר זמן קצר נגלו לעינינו מראות מזעזעים וכלי רכב צהליים פגועים ונטושים (אחר כך התברר לנו שהם נפגעו מיחידות קומנדו מצריות שארבו להם). עדיין לא הבנו את המשמעות עד תום.

המשכנו הלאה והתחלנו להבין שהמצב לא דומה למה שהיה במלחמת ששת הימים.

הגענו למרחק של עשרה קילומטרים מתעלת סואץבגזרה הצפונית באזור העיר קנטרהוהגדוד נכנס לחניון לילה.

לפנות בוקר הגדוד קיבל פקודה להתקדם לקראת התעלה ולחתור למגע עם הצבא המצריבמטרה להשמידו ואולי אף להתקדם מעבר לתעלה (פקודה שהייתה מנותקת לחלוטין מהמציאות). מפקד הגדוד שלנו החליט להתקדם בזהירותפלוגה ב', הפלוגה שלנוהובילה את הגדודהטנק שלנו היה שייך למחלקה 1, אנחנו היינו הצוות הצעיר והכינוי שלנו בקשר היה 1ב.

מנחם הוביל את המחלקה שהובילה את הפלוגה שהובילה את הגדודכך שאנחנו היינו הטנק הקדמי ביותר בגדוד 126 בחטיבה 217.

לאחר שהתקדמנו מספר קילומטריםשמנו לב שלפנינובמרחק של למעלה משני קילומטריםיש תנועה של חיילים רגליים שרצים לכיוון שלנומנחם דיווח למפקד הפלוגה והפקודה הייתה לפתוח עליהם באש תותחים על מנת לפגוע בהם.

כמו שכבר ציינתילא הצלחנו לעשות תיאום כוונות לפני היציאה לקרב פעולה הכרחית המאפשרת פגיעה ולכן לא פגענו בהםלמרות שכמה וכמה טנקים ירו לעברםתוך מספר שניות הדמויות הרבות נעלמומפקד הפלוגה הורה להגביר ערנות ולפגוע מידית בכל מי שינסה להתקרב.

לאחר זמן מה הופיעו שתי דמויות מאחורי אחת הדיונות, כשהן מניפות דגל לבןמפקד הפלוגה חשש מאוד שמדובר בתרגיל אונאהוששאר הכוח הרגלי יתקיף אותנו מכיוון בלתי צפויהפקודה הייתה לירות גם בשניים שנשאו את הדגל הלבןכיוון שהיה זה מאוד לא הגיוני שהם כבר נכנעיםלמרות שהפגזים פגעו רחוק מהם.

מכיוון שהייתי היחיד שהיה מצויד בכלי תצפית רציניהצלחתי לזהות שלא מדובר בדגל לבןעל האריג משני צדיו היו שני פסיםועלה חשש שמדובר בטליתמיד הזהרתי את מנחםמנחם קרא ברשת הפלוגתית להפסיק את הירימאחר שיתכן ומדובר בחיילי צה"ל המנסים לחבור אלינוכל הגדוד עצר וחיכה לשניים שהלכו והתקרבועתה כבר היה ברור שמדובר בטלית ובשני חיילי צה"ל שנשאו אותהבתקווה ובתפילה שגם אנו נבין מי הם.

שני החיילים הגיעו לטנק שלנו והציגו את עצמם כקצין בשםאילן גדרון וכמפקד טנק גיל אופירשניהם הגיעו בערב יום כיפור למעוז מילאנו הפלוגתיששכן על גדות התעלה באזור קנטרהכדי לתגבר אותו גם במחלקת טנקיםהם נלחמו מצהרי יום הכיפורים יחד עם חיילי החטיבה

הירושלמית שאיישו את המוצבכחלק משירות המילואים שלהםוהדפו התקפות של הצבא המצריבחצות הלילה של יום ראשוןהחליט מפקד המוצב יעקב טרוסטלרשאין להם כל סיכוי להמשיך ולהחזיק מעמד מול הכוחות העצומים שתקפו אותם ללא הפסקהיעקב אסף את כל אנשי המעוז והתגבורתוהם יצאו למסע מזרחה כדי לנסות לחבור לכוחות צה"ללדרך יצאו למעלה מששים לוחמיםבמשך הלילה הם עלו על מארבים מצריים ונאלצו לבוסס בביצות הרבות שהיו באזורחלקם נהרגוחלקם נפצעוחלקם נפל בשבי המצרילקראת בוקר נותרו רק מעט יותר מעשרים לוחמיםוהשריונרים שבתוכם זיהו את קולות מנועי הטנקים שלנו כמנועי הצנטוריון שוט קלשהם הכירולכןהם הציעו לרוץ לקראתנו וכך להינצל מהכוחות המצרים שהיו בעקבותיהםאנחנושלא הבנו מי הםירינו עליהם וברוך השם לא פגענו באישהם החליטו לתפוש מחסה מאחורי דיונה ולטכס עצהעופר סלומוןחברי ללימודים בישיבה התיכוניתששירת כחייל ישיבת הסדרנשלח אף הוא למשימת ארגון תפילות ותקיעות בימים הנוראיםבמעוז מילאנוהוא זה שהגה את הרעיון להשתמש בטלית כאמצעי זיהוישיגרום לנו לחדול אשאפרים הולנדאיש החטיבה הירושלמיתששירת כחייל בפלוגה של יענקלה טרוסטלרולקח עמו למסע החילוץ את טליתונתן אותה לגיל אופיר ולאילן גדרוןגיל ואילן התנדבו למשימה המסוכנת לצאת לקראתנו.

השמחה הייתה עצומהאילן וגיל יצאו מיד אל החברים שעדיין התחבאווקראו להם להגיע אל הטנק שלנו בפיקודו של מנחם לונץמנחם ביקש מהשניים לעלות על הטנק וכך התקרבנו אליהם יותרהם ירדו והזעיקו את כל החברים שנותרו למעלה מעשרים אישכולם הוזמנו על ידי מנחם לעלות על הטנקהפצועים הוכנסו לתוך תא הלוחמיםכל השאר ישבו על הצריח והתמסורותכיבדנו אותם באוכל ובמיםבתוך החבורה זיהיתי מיד את עופר סלומוןחברי שהיה יחף כיוון שנעלי האצבע שנעל ביום כיפור נפלו לו בביצות בהן הם עברו בלילה הנורא.

זכה מנחם ויחד אתו זכינו דני ואנכי להציל קבוצה זו ממצב בלתי אפשרי ומסוכן ביותר.

בינתיים הועברה הבשורה לכל הגדוד ולמפקד החטיבההפקודה שהגיעה מהפיקוד הייתה להעביר את כולם לתעוז (המוצב העורפיהקרוב ביותריורםבתעוז זה חיכתה לנו סיירת מטכ"לשהייתה יכולה ללמוד מהניצולים מה באמת קורה על גדות התעלהמנחם הוביל את הטנק לכיוון התעוז בנסיעה איטיתכדי שאיש לא ייפגעותוך כדי הנסיעה הוא העלה את השאלהמי מבין השריונרים שהיו באותו זמן בקורס מט"קיםמוכן להצטרף לטנק שלנו כתותחןתוך שניות בודדות נמצא מתנדבמנחם גנוןלמרות החוויה הקשה שעבר ביומיים האחרוניםלמרות שניצל בנסהוא התנדב להמשיך ולהילחם למען עמו וארצולאחר שמסרנו את הניצולים ליחידה שחיכתה להםהוביל מנחם לונץ מפקדנו את הטנקהפעם בצוות מלאחזרה אל הגדוד שהמשיך לחתור למגע עם האויב.

מנחם שוב התייצב עם הטנק המוביל של המחלקהוממילא של הפלוגה והגדודשנע מערבההמשכנו להתקרב לתעלהמנחם חשוף בצריח ואנכי עומד לידומנסה לעזור בתצפית ללא משקפתמנחם גנון בתא התותחן ודני נוהג בתא הנהגלפתע מנחם זיהה שני תותחי אס יו 100  - כל אחד דו קניבעמדה מולנוהוא פקד עלי לרדת פנימהלהכניס פגז לקנה ולעמוד מוכן עם עוד פגז בידייםמנחם נתן פקודת אשהפגז הראשון נורהלא פגענו (הסיבה ברורהגם המצרים פתחו באשארבעה פגזים נורו לעברנוהאחד פגע מימיןהשני פגע משמאלהשלישי פגע מלפניםוהרביעי פגע בכיפת המפקדמנחם לונץ מפקד הטנקשהיה כאמור חשוף בצריח במאמץ לזהות את האויבנהרג מיד מפגיעתו הישירה של הפגז המצריאני נפגעתי מרסיסים רביםשחדרו דרך כיפת המפקדומדפי הטען שהיו פתוחיםברוך השםהרסיסים היו קטנים ולא פגעו במקומות קריטייםקיבלתי גם מכה חזקה ביותרכשידי נמחצה בין הפגז למגן התותחתוך ניסיון להכניס לתותח שלנו את הפגז השני. מנחם גנון התעשת ראשון וצעק לדני הנהג "נהג אחורה מהרוכך זכה להציל אותנו מפגיעה נוספת.

קיבלנו הוראה לנסוע לתאג"ד בבלוזה (הבסיס הגדול באזור), שם מסרנו את מנחם לונץ הי"ד לחברה קדישא הצבאיתבערב חזרנו לגדוד ושלשתנו שובצנו מחדש בטנקים אחרים.

מנחם גנון זכה לעיטור העוזבסוף המלחמהעל התנדבותו ועל הצלת שאר חברי הצוות.

אילן גדרון נהרג בהמשך המלחמה וזכה לעיטור המופת. גיל אופיר קרא לבנו על שמו אילן.

גיל אופיר מאבן יהודהמגיע ביום כיפור בכל שנהעם הטלית שנשא כשמנחם הציל אותו ואת חבריולבית הכנסת כדי להודות על ההצלה.

בתום מלחמת לבנון השנייהבנו של גילקצין השריון אילןחזר גם הוא בשלום מן המערכה הקשהומאז שניהם הולכים בכל יום כיפור לבית הכנסת עטופים בטלית שהצילה. 

פגשתי שוב את השם מנחם לונץכשם שמתנוסס על שלט הנצחה בבית הכנסת אחדות ישראלבסמטת בורוכוב בירושליםשם מונצחים לוחמי המחתרות שנהרגו לפני קום המדינהלא הבנתי איך יתכןאחרי מחקר מהיר התברר לי כי מנחם לונץ מפקדיהלך בדרכו של דודושנרצח בידי הבריטים במושבה יבנאלכחבר במחתרת הלח"י. 

בין חברי הקבוצה שזכינו להציל היו אנשים שוניםאשכנזים ואנשי יהדות המזרחבעלי דעות משמאל ובעלי דעות ימניותדתיים ושאינם מגדירים עצמם כדתייםאנשי העיר ואנשי ההתיישבות העובדתותיקים ועולים חדשיםכולם נלחמו בגבורה כתף אל כתףוכולם ניצלו בזכות הטלית המאחדתהטלית שהצילה.הוספת תגובה
  מגיב אנונימי
שם או כינוי:
חסימת סיסמה:
  זכור אותי תמיד במחשב זה

כותרת ראשית:
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה לטוקבק שלי
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה למאמר הזה